Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
czwartek, 27 lipca 2017
208 dzień roku,
Dzisiaj są imieniny Aureliusza, Natalii, Rudolfa
Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Starostwo Powiatowe w Sejnach
ul.1 Maja 1,16-500 Sejny
Tel.: +48875173910
E-mail: biuro@powiat.sejny.pl
strona: www.powiat.sejny.pl
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa

 

tel. 087/5173907, fax. 87/5162013, ul. Piłsudskiego 34, pokój nr 9,
e-mail: osrl@powiat.sejny.pl


WIELOOSOBOWE STANOWISKO  PRACY DO SPRAW OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWAI LEŚNICTWA zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu prawa wodnego, ochrony środowiska, ochrony przyrody, prawa łowieckiego, gospodarki leśnej, rybactwa śródlądowego, melioracji wodnych i rolnictwa.
2. Do zadań Wieloosobowego Stanowiska w zakresie gospodarowania odpadami należy prowadzenie następujących spraw:
1) udzielanie zezwoleń na zbieranie odpadów;
2) udzielanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów;
3) nakładanie na wytwórcę odpadów z wypadków obowiązku dotyczącego gospodarowania tymi odpadami oraz gospodarowanie tymi odpadami w szczególnych sytuacjach, występowanie z wnioskiem do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej o pokrycie kosztów gospodarowania odpadami z wypadków;
4) udzielanie zezwoleń na transport odpadów;
5) prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwoleń dotyczących gospodarowania odpadami.


3. Do zadań Wieloosbowego Stanowiska w zakresie ochrony środowiska należy:
1) opiniowanie programu ochrony powietrza, planu działań krótkoterminowych w przypadku ryzyka występowania przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu w danej strefie;
2) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także prowadzeniem rejestru zawierającego informacje o tych   terenach;
3) opracowanie map akustycznych dla określonych terenów Powiatu, w zależności od potrzeb;
4) udzielanie pozwoleń:
a) zintegrowanych,
b) na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
c) wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
d) na wytwarzanie odpadów.
5) ustalenie dopuszczalnego poziomu emisji hałasu do środowiska;
6) przyjmowanie wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji i  urządzeń;
7) nakładanie na prowadzących instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia pomiaru wielkości emisji;
8) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga uzyskania pozwolenia, która    może negatywnie oddziaływać na środowisko, oraz ustalanie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji tych instalacji;
9) nakładanie na zarządzającego drogą, linią kolejową, tramwajową, lotniskiem lub portem obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów poziomów substancji i energii w środowisku wprowadzanych w związku z eksploatacją tych obiektów oraz obowiązku ich przedkładania;
10) nakładanie na prowadzącego instalację obowiązku sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego;
11) zobowiązanie podmiotu negatywnie oddziaływającego na środowisko do ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego;
12) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających  informacje o środowisku i jego ochronie oraz prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie;
13) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów;
14) prowadzenie spraw związanych z powiatowym programem ochrony środowiska;
15) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną;
16) prowadzenie spraw związanych z udziałem w systemie handlu, uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji.

4. Do zadań Wieloosbowego Stanowiska w zakresie gospodarki wodnej należy:
1) ustalanie linii brzegu dla wód, z wyłączeniem wód granicznych, śródlądowych dróg wodnych oraz morskich wód wewnętrznych;
2) wydawanie decyzji nakazujących usunięcie drzew i krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz z terenów znajdujących się w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
3) ustanawianie stref ochrony urządzeń pomiarowych służb państwowych;
4) udzielanie, ograniczanie, cofanie i wygaszanie pozwoleń wodnoprawnych, oraz przenoszenie praw i obowiązków, a także przeniesienie prawa własności urządzenia wodnego na własność właściciela wody, z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 140 ust. 2 i 2a, oraz prowadzenie spraw związanych z udzielonymi pozwoleniami wodnoprawnymi;
5) zatwierdzanie instrukcji gospodarowania wodą w odniesieniu do pozwoleń wodnoprawnych wydawanych przez Starostę;
6) prowadzenie spraw dotyczących odszkodowań w przypadkach cofnięcia lub ograniczenia;
7) zatwierdzanie statutu i zmian w statucie spółki wodnej, wzywanie do usunięcia w określonym terminie niezgodności statutu z prawem, w przypadku nie usunięcia, odmowa zatwierdzenia statutu i zmian w statucie spółki wodnej;
8) włączanie zakładu do spółki wodnej;
9) występowanie do organu spółki o podwyższenie wysokości składek i innych świadczeń, a także podwyższanie tych składek i świadczeń w drodze decyzji w sytuacji gdy spółka nie podjęła odpowiedniej uchwały;
10) ustalanie wysokości i rodzaju świadczeń ponoszonych przez osoby nie będące członkami spółki wodnej w przypadku, gdy osoby te odnoszą korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczania wody, dla ochrony której spółka została utworzona;
11) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych, w tym także w zakresie stwierdzenia ważności uchwał spółki, ustanowienia zarządu komisarycznego, rozwiązania spółki, wyznaczanie likwidatora spółki wodnej oraz ustalanie jego wynagrodzenia, wnioskowanie o wykreślenie spółki z katastru wodnego;
12) ustalanie obowiązków w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
13) ustanawianie strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej.

5. Do zadań Wieloosobowego Stanowiska w zakresie rybactwa śródlądowego należy:
1) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego;
2) wydanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej, oraz na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub bezpośrednio w jego sąsiedztwie;
3) rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb;

6. Do zadań Wieloosobowego Stanowiska w zakresie gospodarki leśnej należy:
1) sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu państwa;
2) powierzanie prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu państwa nadleśniczemu lasów państwowych;
3) wydawanie decyzji:
a) w przypadku niewykonania obowiązków wynikających z ustawy o lasach,
b) w sprawie przyznania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,w których wystąpiły szkody powstałe w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych, oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych,
c) określających zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych niestanowiących własności Skarbu Państwa, na podstawie inwentaryzacji stanu lasu,
d) w sprawie dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
e) w sprawie zmiany lasu na użytek rolny,
4) zarządzanie, na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa;
5) wykonanie oceny udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego;
6) cechowanie drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa i wydawanie dokumentów stwierdzających legalność pozyskania drewna;
7) wydawanie decyzji o uznaniu lasu za ochronny lub pozbawienia tego charakteru w odniesieniu do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa;
8) zlecanie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów należących do osób fizycznych lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa;
9) nadzorowanie wykonywania zadań określonych w uproszczonych planach urządzania lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa;
10) zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasów w odniesieniu do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa;
11) wydawanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnie z planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych na wniosek właściciela lasu;
12) nakładanie obowiązków i zadań na właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w sytuacjach, w których nie są one wykonywane;
13) zlecanie wykonania inwentaryzacji stanu lasów rozdrobnionych niestanowiących własności Skarbu Państwa;
14) sporządzanie wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o środki na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, rozliczenie środków otrzymanych i wydatkowanych, oraz prowadzenie spraw związanych z wydanymi decyzjami w zakresie wypłaty ekwiwalentów.

7. Do zadań Wieloosobowego Stanowiska w zakresie ochrony przyrody należy:
1) prowadzenie rejestru zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków oraz wydawanie zaświadczeń;
2) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz wykonywanie czynności, o których mowa w art. 83-89 ustawy o ochronie przyrody, w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy.

8. Do zadań Wieloosobowego Stanowiska w zakresie łowiectwa należy:
1) prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich;
2) naliczanie czynszu dzierżawnego dla kół łowieckich i rozliczanie otrzymanego czynszu dzierżawnego między nadleśnictwa i gminy;
3) udzielanie zezwoleń na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców;
4) udzielanie decyzji w sprawie odłowu lub odstrzału redukcyjnego zwierzyny w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę;
5) wydawanie zgody na przetrzymywanie zwierzyny, osobie która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia zwierzyny w celu podjęcia koniecznego leczenia i opieki.

Starostwo Powiatowe w Sejnach
Cyfrowy Urząd
pomoc prawna
GIS Podlasie
Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie
Platforma Edukacyjna
Poradniki z zakresu bezpieczeństwa
Poradniki - upały
Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x