Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
czwartek, 27 lipca 2017
208 dzień roku,
Dzisiaj są imieniny Aureliusza, Natalii, Rudolfa
Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Starostwo Powiatowe w Sejnach
ul.1 Maja 1,16-500 Sejny
Tel.: +48875173910
E-mail: biuro@powiat.sejny.pl
strona: www.powiat.sejny.pl
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz się w: Strona główna / Wydziały Starostwa / Wydział Organizacyjny
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Wydział Organizacyjny

 

Kierownik Wydziału Organizacyjnego
ul. 1 Maja 1, pokój nr 12, tel. 87 5173915, fax. 87/5162013, e-mail: kadry@powiat.sejny.pl

Biuro Rzeczy Znalezionych, stowarzyszenia, wydawanie pozwoleń na sprowadzanie zwłok
ul. 1 Maja 1, pokój nr 12, tel. 87 5173915, fax. 87/5162013, e-mail: stowarzyszenia@powiat.sejny.pl

Zamówienia publiczne
ul. Piłsudskiego 34, pokój nr 8, tel. 87 5173906, fax. 87/5162013, e-mail:  zamowieniapubliczne@powiat.sejny.pl

Oświata, fundacje, zdrowie, kultura, sport
ul. 1 Maja 1, pokój nr 4, tel. 87/5173919, fax. 87/5162013, e-mail: oswiatazdrowie@powiat.sejny.pl

Obsługa organów powiatu
ul. Piłsudskiego 34, pokój nr 5, tel. 87/5173900, fax. 87/ 5162013 e-mail: biurorady@powiat.sejny.pl

Promocja, projekty
ul. 1 Maja 1, pokój nr 4, tel. 87/5173919, fax. 87/5162013, e-mail: projekty@powiat.sejny.pl lub promocja@powiat.sejny.pl

 

 

Wzory dokumentów do pobrania, któe można złożyć w Wydziale Organizacyjnym:

  1. Sprowadzanie zwłok z zagranicy
  2. Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

 

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy prowadzenie spraw w zakresie:

 

1. Do zakresu działania WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO należy zapewnienie sprawnej organizacji funkcjonowania oraz obsługi technicznej Starostwa, sprawy kadrowe i szkoleniowe pracowników, sprawy oświaty, zdrowia, kultury, sportu i promocji powiatu.
2. Do zadań Wydziału należy wykonywanie czynności związanych z organizacją oraz obsługą administracyjno – biurową obrad Rady Powiatu, posiedzeń Zarządu Powiatu i Komisji Rady Powiatu:
1) gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady Powiatu i poszczególnych Komisji oraz Zarządu Powiatu;
2) organizacja i dokumentowanie przebiegu obrad sesji Rady, posiedzeń Zarządu i Komisji, w tym sporządzanie protokołów;
3) przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Zarządu i Rady, wniosków Komisji Rady, wniosków, interpelacji i zapytań Radnych, decyzji, zarządzeń, postanowień Zarządu oraz wyciągów z protokołów Kierownikom Wydziałów, Kierownikom jednostek organizacyjnych i innym adresatom zobligowanych powyższymi aktami do określonych czynności;
4) prowadzenie rejestrów:
a) uchwał Rady Powiatu,
b) wniosków i interpelacji Radnych,
c) wniosków i postulatów mieszkańców i innych podmiotów do Rady Powiatu oraz spotkań z mieszkańcami i innymi podmiotami,
d) uchwał Komisji, zespołów i innych organów kolegialnych Rady Powiatu,
e) wniosków i postulatów mieszkańców i innych podmiotów do Zarządu Powiatu oraz spotkań z mieszkańcami i innymi podmiotami,
f) uchwał Zarządu Powiatu,
g) upoważnień osób (podmiotów) do działania w imieniu Zarządu Powiatu.
5) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady Powiatu;
6) przekazywanie Wojewodzie Podlaskiemu uchwał, obwieszczeń, zarządzeń, porozumień  oraz innych dokumentów podlegających publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego;
7) udostępnianie dokumentów Zarządu, Rady Powiatu oraz Komisji Rady w Biuletynie Informacji Publicznej;
8) udostępnianie przepisów prawnych, w tym gromadzenie i udostępnianie zbioru aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat;
9) prowadzenie spraw związanych  ze skargami i wnioskami, których rozpatrzenie należy do kompetencji Rady Powiatu;
10) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi osób zobligowanych do ich złożenia Przewodniczącemu Rady Powiatu. Publikacja oświadczeń majątkowych w BIP oraz ich przekazywanie do Urzędu Skarbowego;
11) udzielanie Radnym pomocy w wypełnianiu obowiązków Radnego;
12) sporządzanie zbiorczych informacji z prac Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu.

3. Do zadań Wydziału w zakresie spraw kadrowych należy:
1) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Starostwa, kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz powiatowych instytucji kultury: Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach, Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach, oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sejnach, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sejnach, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach, Liceum Ogólnokształcącego z Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sejnach oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach;
2) wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, legitymacji służbowych i prowadzenie stosownych rejestrów;
3) prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przebiegu pracy, rent i emerytur, jubileuszy oraz odznaczeń;
4) prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących zatrudnienia w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, staży, finansowanych z Funduszu Pracy oraz współpraca w tym zakresie z Powiatowym Urzędem Pracy;
5) organizowanie i nadzorowanie praktyk zawodowych odbywanych w Starostwie przez uczniów, studentów i aplikantów;
6) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania i premiowania;
7) koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników;
8) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi osób zobligowanych do ich złożenia Staroście Sejneńskiemu.

4. Do zadań Wydziału w zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa należy:
1) prowadzenie Sekretariatu Starosty i Wicestarosty;
2) prowadzenie elektronicznej ewidencji korespondencji wpływającej i wychodzącej;
3) obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Starostę i Wicestarostę;
4) organizacja przyjmowania interesantów przez Starostę i Wicestarostę;
5) prowadzenie ewidencji podróży służbowych;
6) załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi i tablicami;
7) prowadzenie centralnych rejestrów: aktów wewnętrznych Starosty, skarg i wniosków, upoważnień i pełnomocnictw;
8) prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg, wniosków i petycji;
9) administrowanie, wyrabianie oraz prowadzenie rejestru podpisów kwalifikowalnych;
10) obsługa biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Komisji ds. Bezpieczeństwa w Rolnictwie;
11) prowadzenie strony Biuletynu Informacji Publicznej;
12) prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz rejestru wniosków o udostępnienie informacji w celu ponownego wykorzystania;

5. Do zadań Wydziału w zakresie administracyjno-gospodarczym należy:
1) administrowanie budynkami i gospodarowanie mieniem ruchomym Starostwa, stanowiącym własność Powiatu i Skarbu Państwa;
2) wykonywanie prac w zakresie robót konserwacyjnych i drobnych robót remontowych urządzeń i środków technicznych;
3) utrzymywanie urządzeń w należytym stanie technicznym oraz prowadzenie spraw związanych z konserwacją wyposażenia oraz istniejących instalacji i systemów;
4) utrzymywanie nieruchomości w należytym stanie estetycznym i sanitarno-porządkowym;
5) organizowanie, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz nadzór nad gospodarką transportową;
6) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo–technicznym;
7) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia Starostwa;
8) nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu ubezpieczenia mienia Powiatu;
9) prowadzenie i koordynowanie spraw z zakresu zamówień publicznych:
a) uzgadnianie z komórkami organizacyjnymi Starostwa trybów realizacji zamówień publicznych przez poszczególne komórki,
b) przygotowanie kompletnej dokumentacji w procesie realizacji zamówienia publicznego,
c) udział w komisjach przetargowych i kontrola kompletności dokumentacji przetargowych,
d) publikacja ogłoszeń o zamówieniach,
e) ewidencjonowanie dokonanych przez Starostwo zamówień publicznych,
f) współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych,
g) sporządzanie rocznych sprawozdań z zamówień udzielonych przez Starostwo.

6. Do zadań Wydziału w zakresie spraw obywatelskich należy:
1) prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych;
2) wykonywanie zadań przypisanych Staroście ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach;
3) prowadzenie ewidencji stowarzyszeń;
4) organizowanie na terenie powiatu obchodu rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego;
5) współpraca z organizacjami kombatanckimi;
6) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem odznaczeń państwowych i resortowych;
7) organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej;
8) organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych;
9) wydawanie pozwoleń na sprowadzenie zwłok lub szczątków  ludzkich  z zagranicy w celu ich pochowania;
10) wydawanie na wniosek uczelni decyzji w sprawie przekazania do celów naukowych zwłok niepochowanych przez uprawnione podmioty.

7. Do zadań Wydziału w zakresie oświaty należy:
1) realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo wychowawczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych;
2) zapewnianie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
3) przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych;
4) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych;
5) przygotowywanie organizacyjne i obsługa techniczna komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki;
6) prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, rady pedagogicznej i organu prowadzącego nadzór pedagogiczny jeżeli do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata;
7) opiniowanie powierzenia lub odwołania przez dyrektora szkoły ze stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego;
8) przygotowywanie propozycji składu rady oświatowej działającej przy Radzie Powiatu;
9) przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną;
10) opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki publicznej oraz przejmowanie dokumentacji likwidacji szkoły - prowadzonej przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną;
11) określenie zasad gospodarki finansowej szkół publicznych;
12) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
13) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem (i cofaniem) szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej;
14) przygotowywanie propozycji przydzielenia dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym;
15) przygotowywanie propozycji zasad rozliczania czasu pracy dla nauczycieli o różnym planie zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego;
16) nadzór wykonania poleceń Kuratora Oświaty przez dyrektorów szkół i placówki oświatowej;
17) nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp w podległych jednostkach;
18) wykonywanie zadań wynikających z Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty i innych aktów prawnych dotyczących oświaty;
19) kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych zgodnie z przepisami prawa o postępowaniu w sprawach nieletnich;
20) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o systemie informacji oświatowej.

8. Do zadań Wydziału w zakresie kultury należy:
1) monitorowanie działalności fundacji mających siedzibę na terenie powiatu;
2) prowadzenie rejestru instytucji kultury;
3) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury;
4) podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej;
5) współdziałanie w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych;
6) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem powiatowych bibliotek publicznych;
7) współpraca z Wydziałem Architektury i Budownictwa przy opracowywaniu programu opieki nad zabytkami.

9. Do zadań Wydziału w zakresie zakresie sportu należy:
1) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej;
2) prowadzenie działalności związanej ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej;
3) organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno - technicznych dla jej rozwoju, w tym:
a) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
b) organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo- rekreacyjnych,
c) szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych,
d) tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej.

10. Do zadań Wydziału w zakresie ochrony zdrowia należy:
1) tworzenie, przekształcanie i likwidacja powiatowych jednostek służby zdrowia lub ich części;
2) realizacja zadań wynikających z ustawy o działalności leczniczej;
3) nadzór i kontrola nad SP ZOZ w Sejnach;
4) nakładanie na zakład opieki zdrowotnej obowiązku wykonania dodatkowego zadania, jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzebę opieki zdrowotnej w przypadku klęski żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych;
5) podejmowanie działań w celu ograniczenia szerzenia się chorób zakaźnych na obszarze powiatu;
6) prowadzenie spraw związanych  z godzinami pracy i harmonogramem dyżurów aptek ogólnodostępnych w oparciu o przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne;
7) prowadzenie spraw wynikających z Narodowych Programów Ochrony Zdrowia - profilaktyka i oświata zdrowotna;
8) współpraca z instytucjami w zakresie służby zdrowia;
9) prowadzenie promocji i działań w zakresie ochrony zdrowia;
10) realizacja dla kombatantów i osób represjonowanych zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych;
11) prowadzenie dokumentacji i obsługa techniczna Rady Społecznej SP ZOZ w Sejnach.

11. Do zadań Wydziału w  zakresie promocji powiatu należy:
1) przygotowywanie materiałów promocyjnych o Powiecie, tj. informatorów, folderów i innych opracowań  dotyczących Powiatu oraz nadzór nad przekazywaniem ich do druku;
2) rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych;
3) promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu w kraju i za granicą;
4) organizowanie imprez o charakterze promocyjnym oraz udział w innych tego typu imprezach;
5) wspomaganie różnorodnych form promocji Powiatu;
6) koordynowanie działań związanych ze współpracą z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kraju i za granicą;
7) dbałość o bieżącą aktualizację strony internetowej Powiatu;
8) przygotowywanie bieżących informacji do zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Powiatu oraz współpraca przy opracowywaniu bieżących informacji do zamieszczania w prasie lokalnej i mediach;
9) prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Powiatu w związkach i stowarzyszeniach;
10) koordynacja prac w zakresie opracowania i aktualizacji Programu Rozwoju Powiatu oraz monitorowanie jego realizacji;
11) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego lub innymi partnerami w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć finansowanych ze środków zewnętrznych;
12) poszukiwanie oraz pozyskiwanie zewnętrznych alternatywnych, poza unijnych środków finansowych na realizację przedsięwzięć i zadań Powiatu;
13) pozyskiwanie i analiza informacji o istniejących źródłach finansowania z programów i funduszy Unii Europejskiej pod kątem możliwości ich wykorzystania;
14) przygotowywanie i sporządzanie wniosków o środki z funduszy zewnętrznych;
15) współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymi w zakresie integracji działań dla pozyskiwania środków na rzecz rozwoju lokalnego;
16) inicjowanie współpracy  oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi;
17) opracowywanie materiałów do rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami jednostek  samorządu terytorialnego, a także innymi osobami prawnymi, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz materiałów dotyczących konkursu na realizację zadań powiatu przez organizacje pozarządowe;
18) prowadzenie spraw związanych z herbem i flagą Powiatu.

 

Starostwo Powiatowe w Sejnach
Cyfrowy Urząd
pomoc prawna
GIS Podlasie
Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie
Platforma Edukacyjna
Poradniki z zakresu bezpieczeństwa
Poradniki - upały
Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x