Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
czwartek, 27 lipca 2017
208 dzień roku,
Dzisiaj są imieniny Aureliusza, Natalii, Rudolfa
Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Starostwo Powiatowe w Sejnach
ul.1 Maja 1,16-500 Sejny
Tel.: +48875173910
E-mail: biuro@powiat.sejny.pl
strona: www.powiat.sejny.pl
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz się w: Strona główna / Zrealizowane projekty / Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim / Rekrutacja
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Rekrutacja

 

 

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie

„Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim”

realizowany w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2007-2013 przez Powiat Sejneński

 

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady udziału i podstawowe kryteria rekrutacji Uczestników Projektu „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim” zwanego w dalszej części Regulaminu „Projektem”, ich obowiązki oraz zakres wsparcia przewidzianego w ramach Projektu.

2. Projekt realizowany jest w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Beneficjentem projektu jest Powiat Sejneński, a jego Realizatorem – Wieloosobowe stanowisko pracy ds. promocji powiatu i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

4. Projekt realizowany jest w okresie od 01.11.2013 r. do 31.08.2015 r.

5. Biuro projektu znajduje się w Starostwie Powiatowym w Sejnach - Wieloosobowe stanowisko pracy ds. promocji powiatu i współpracy z organizacjami pozarządowymi z siedzibą przy ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny.

6. Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do 17 szkół dla dzieci i młodzieży (w tym: 7 szkół podstawowych, 5 gimnazjów, 3 szkół ponadgimnazjalnych oraz 2 przedszkola), zakwalifikowanych w wyniku rekrutacji do udziału w projekcie.

7. Głównym celem projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim poprzez wdrożenie kompleksowych planów wspomagania 15 szkół oraz 2 przedszkoli w okresie od XI.2013 do VIII.2015.

 § 2.

DEFINICJE

1. Projekt – projekt pn. „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim” realizowany w okresie od 01.11.2013r. do 31.08.2015r. w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

2. Regulamin – regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim”;

3. Uczestnik / uczestniczka - w przypadku uczestnika instytucjonalnego: szkołę/przedszkole, która/-e została/-o zakwalifikowana/-e do udziału w projekcie oraz podpisała/-o Deklarację udziału szkoły / przedszkola w projekcie, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1; w przypadku uczestnika indywidualnego: nauczyciel/ nauczycielka, który/-a po spełnieniu kryteriów rekrutacji określonych w niniejszym regulaminie został/-a zakwalifikowany do udziału w projekcie, przy czym pod pojęciem nauczyciela rozumiemy również grupę innych pracowników zatrudnionych w placówce na stanowisku pedagogicznym, np. psycholog, logopeda, pedagog szkolny (zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 2).

4. Placówka – szkoła dla dzieci i młodzieży z wyłączeniem szkół specjalnych lub przedszkole zatrudniające przynajmniej 5 nauczycieli z terenu Powiatu Sejneńskiego.

5. Komisja Rekrutacyjna – należy przez to rozumieć zespół weryfikujący złożone przez kandydatów na uczestników projektu dokumenty rekrutacyjne i zatwierdzający listy Uczestników poszczególnych rodzajów wsparcia.

6. Roczny Plan Wspomagania (RPW) – plan zbudowany na bazie jednej z ofert doskonalenia realizowany w danej szkole lub w danym przedszkolu. RPW obejmuje cały proces: od diagnozy potrzeb, poprzez planowanie i realizację konkretnych działań (np. warsztaty, szkolenia, konsultacje), pomoc nauczycielom we wprowadzaniu zmiany, aż po ewaluację podjętych działań. Współpracujący z placówką SORE pomaga w dostosowaniu schematycznie opisanej oferty doskonalenia do potrzeb konkretnej szkoły/ konkretnego przedszkola i wspiera placówkę w realizacji RPW.

7. Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE) – specjalista zewnętrzny (spoza szkoły/przedszkola) bezpośrednio współpracujący z placówką w realizacji rocznego planu wspomagania. Do jego zadań należą: pomoc w diagnozie potrzeb szkoły/ przedszkola oraz dostosowaniu oferty doskonalenia do zdiagnozowanych potrzeb, a następnie pomoc w zbudowaniu RPW. W ramach realizacji RPW organizuje szkolenia (warsztaty, konsultacje, wykłady), pomaga nauczycielom wdrażać do praktyki szkolnej nowe umiejętności, przygotowuje sprawozdanie z realizacji działań. SORE ma pod opieką 8-9 placówek, z którymi utrzymuje ścisły kontakt podczas RPW.

8. Sieć współpracy i samokształcenia – zespół ok. 20–25 nauczycieli/lek z różnych szkół/przedszkoli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą, szczególnie w zakresie rozwiązywania problemów i dzielenia się doświadczeniem. Członkowie sieci spotykają się 4 razy w roku szkolnym (w odstępach około 2 miesięcy). Między spotkaniami pracują na platformie internetowej udostępnionej przez ORE (forum wymiany doświadczeń, materiały samokształceniowe, forum dyskusyjne). Pracami sieci kieruje koordynator sieci – specjalista z określonej dziedziny zatrudniony do prowadzenia warsztatów, spotkań indywidualnych i grupowych.

9. Oferta doskonalenia – opis rocznego procesu wspomagającego rozwój szkoły/ przedszkola. Oferta doskonalenia jest podstawą do zbudowania w konkretnej szkole szczegółowego rocznego planu wspomagania (wybranego obszaru pracy szkoły) opartego na wewnętrznej diagnozie potrzeb. Na ofertę doskonalenia składają się: tytuł (wskazanie obszaru wspomagania opisanego w ofercie), charakterystyka, cel, efekty, sposób realizacji oferty, zasady korzystania z oferty, czas i miejsce realizacji, grupy docelowe oraz informacje o osobach realizujących ofertę. W ramach Projektu wdrożeniowego szkoły/przedszkola będą mogły wybierać spośród 24 ofert określonych w projekcie „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Współpracujący ze szkołą szkolny organizator rozwoju edukacji (SORE) pomaga w dostosowaniu schematycznie opisanej oferty do potrzeb konkretnej szkoły, w efekcie czego powstaje RPW.

§ 3.

FORMY WSPARCIA I ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE

1. Projekt skierowany jest do 17 szkół dla dzieci i młodzieży, w tym: 7 szkół podstawowych, 5 gimnazjów, 3 szkoły ponadgimnazjalne oraz 2 przedszkola z powiatu sejneńskiego.

2. Wsparcie w projekcie skierowane jest do grupy 160 nauczycieli i nauczycielek zatrudnionych w placówkach zakwalifikowanych do udziału w projekcie, w tym do 17 dyrektorów/dyrektorek ww. szkół i przedszkoli.

3. W ramach projektu uczestnicy mogą korzystać z następujących form wsparcia:

a) RPW realizowane w oparciu o oferty doskonalenia – po jednym RPW dla każdej placówki w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015

b) sieci współpracy i samokształcenia – łącznie 4 sieci działające w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015,

4. Wsparcie udzielane w ramach projektu jest bezpłatne.

5. Uczestnicy projektu mają prawo do podnoszenia kompetencji i umiejętności w ramach zaplanowanych w projekcie działań. Ponadto uczestnicy projektu otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe w ramach projektu.

6. Dokumenty i informacje związane z realizacją projektu dostępne będą w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sejnach: www.powiat.sejny.pl

7. Dyrektor placówki zakwalifikowanej do udziału w projekcie zobowiązuje się do:

a) udostępnienia SORE pomieszczeń placówki w celu organizowania warsztatów i spotkań z uczestnikami projektu w terminie uzgodnionym z SORE oraz koordynatorem projektu,

b) udostępnienia danych niezbędnych SORE do przeprowadzenia diagnozy potrzeb;

c) umożliwienia SORE zorganizowania spotkań z nauczycielami/ nauczycielkami w ramach przewidzianych form wsparcia;

d) udzielenia wsparcia i współpracy z SORE, który obejmie opieką daną placówkę.

8. Uczestnicy projektu współpracują z SORE w celu diagnozy potrzeb rady pedagogicznej w zakresie doskonalenia zawodowego oraz opracowania RPW, w tym w szczególności na bazie wybranych dwóch ofert doskonalenia z listy 24 tematów ofert określonych w projekcie „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

9. Uczestnicy projektu biorą udział w wyznaczonych przez SORE warsztatach mających na celu doskonalenie nauczycieli, spotkaniach grupowych w celu wymiany doświadczeń oraz indywidualnych i grupowych spotkaniach wspierających podczas wprowadzania zdobytej wiedzy do praktyki szkolnej.

10. Uczestnicy indywidualni projektu biorą aktywny udział w pracach sieci współpracy i samokształcenia, spotkaniach członków sieci, spotkaniach z ekspertami, warsztatach, spotkaniach grupowych, pracy na platformie internetowej będącej bazą wiedzy i forum wymiany doświadczeń.

11. Uczestnicy indywidualni projektu zobowiązani są do:

a) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zaplanowanych w projekcie formach aktywności i wzięcia udziału w minimum 80% zajęć;

b) potwierdzania udziału na zajęciach podpisem na listach obecności oraz potwierdzania odbioru materiałów szkoleniowych;

c) informowania biura projektu o zmianach dotyczących danych przekazywanych w dokumentach rekrutacyjnych, a zwłaszcza zmiany lub utraty miejsca zatrudnienia oraz danych kontaktowych;

d) informowania SORE o planowanych nieobecnościach;

e) wypełniania ankiet i innych dokumentów niezbędnych do monitoringu i ewaluacji projektu.

12. W przypadku niestosowania się do powyższych zasad, realizator projektu ma prawo skreślić uczestnika z listy uczestników projektu.

13. Uczestnicy projektu mają obowiązek udziału w badaniach ankietowych przeprowadzanych w ramach Projektu lub w związku z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 zarówno w trakcie jago trwania, jak i po jego zakończeniu.

14. Zakończenie udziału w Projekcie przez Uczestnika Instytucjonalnego następuje w sytuacji:

a) złożenia przez dyrektora placówki oświadczenia o rezygnacji z udziału w projekcie;

b) na wniosek koordynatora, uzasadniony rażącym naruszeniem zasad uczestnictwa w projekcie.

15, Zakończenie udziału w Projekcie przez Uczestnika indywidualnego następuje w sytuacji:

a) złożenia przez dyrektora placówki oświadczenia o rezygnacji z udziału w projekcie;

b) na wniosek koordynatora, uzasadniony rażącym naruszeniem zasad uczestnictwa w projekcie;

c) przekroczenia liczby dopuszczalnych nieobecności na zajęciach;

d) złożenia oświadczenia o rezygnacji z udziału w projekcie;

e) zakończenia zatrudnienia w szkole/przedszkolu, objętej/ym realizacją projektu.

16. W przypadku czasowego zaprzestania świadczenia pracy na rzecz placówki biorącej udział w projekcie, uniemożliwiającej spełnienie przez uczestnika projektu obowiązku uczestnictwa w min. 80% zajęć szkoleniowych, Koordynator projektu w porozumieniu z dyrektorem placówki może podjąć decyzję o skreśleniu z listy uczestników.

17. W uzasadnionych przypadkach losowych, niemożliwych do przewidzenia w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie. Rezygnację składa zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do niniejszego Regulaminu.

18. SORE informuje na bieżąco koordynatora projektu o trudnościach występujących w czasie realizacji projektu, w tym min. o niespełnieniu przez uczestników projektu obowiązku uczestnictwa w min. 80% zajęć szkoleniowych, czasowym zaprzestaniu świadczenia pracy na rzecz jednostki przez uczestnika projektu lub złożeniu rezygnacji z udziału w projekcie przez uczestnika projektu.

19. Ostateczna interpretacja „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” należy do Starostwa Powiatowego w Sejnach.

20. Beneficjent projektu zastrzega sobie możliwość zmiany „Regulaminu udziału w projekcie”.

 § 4.

ZASADY REKRUTACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

1. Rekrutację Uczestników projektu prowadzi Realizator projektu na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych.

2. Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie szkoły/ przedszkola jest złożenie deklaracji udziału szkoły/ przedszkola, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, opatrzonej podpisem dyrektora placówki.

3. Dokumenty rekrutacyjne, o których mowa w ust. 4 dostępne będą w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sejnach www.powiat.sejny.pl. Dokumenty należy składać w Biurze Projektu, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny.

4. Weryfikacja dokumentów dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Starostę Sejneńskiego.

5. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają szkoły/ przedszkola, które deklarowały chęć udziału na etapie diagnozy przeprowadzonej w grudniu 2012 roku na potrzeby niniejszego projektu przez Starostwo Powiatowe w Sejnach.

6. Wynik uzyskany z egzaminu końcowego/ sprawdzianu w roku szkolnym 2012/2013 przez gimnazja/ szkoły podstawowe/ponadgimnazjalne jest brany pod uwagę wyłącznie dla celów spełnienia kryteriów dostępu określonych dla konkursu 1/POKL/3.5/2012.

7. Placówki, które nie zakwalifikują się do udziału w projekcie z uwagi na brak miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

8. Objęcie wsparciem w ramach Projektu szkoły/ przedszkola z listy rezerwowej możliwe jest w przypadku rezygnacji lub zakończenia udziału w projekcie przez innego uczestnika instytucjonalnego.

 § 5.

ZASADY REKRUTACJI NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELEK

1. Beneficjent zakłada równy dostęp do Projektu zarówno kobiet, jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych Uczestników Projektu.

2. Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą na stronie internetowej Beneficjenta www.powiat.sejny.pl oraz w Biurze Projektu. Dokumenty składać należy do koordynatora projektu po zatwierdzeniu list uczestników, w określonym przez niego terminie.

3. Do udziału w pracy każdej sieci kształcenia i współpracy zaangażowanych zostanie średnio 20-25 nauczycieli/-ek z różnych szkół/ przedszkoli.

4. Warunkiem koniecznym do zgłoszenia się do projektu jest posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela w danym typie placówki, niezależnie od stopnia awansu zawodowego.

5. Kandydat ubiegający się o zakwalifikowanie do projektu składa następujące dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy z deklaracją udziału (załącznik nr 2 do Regulaminu);

b) zaświadczenie o zatrudnieniu (załącznik nr 3 do Regulaminu);

c) oświadczenie uczestnika/-czki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4 do Regulaminu).

6. W przypadku zgłoszenia większej liczby chętnych pierwszeństwo do udziału w projekcie mają osoby spełniające najwięcej spośród poniższych kryteriów dodatkowych, odpowiednio dla ofert:

a) pierwszeństwo mają nauczyciele/-ki uczestniczących w nie więcej niż w 2 szkoleniach w roku szkolnym 2011/2012 (tj. rzadko podejmujących szkolenie zawodowe), następnie opiekunom Samorządu Uczniowskiego, następnie psychologom/pedagogom,

  • odpowiednio dla sieci współpracy i samokształcenia:

b) w przypadku sieci przedmiotowych: spójność wybranej w RPW tematyki sieci z rodzajem wykonywanej przez nauczyciela/-kę pracy zawodowej,

c) w przypadku pracy sieci problemowych: brana będzie pod uwagę spójność tematyki sieci z RPW szkoły/ przedszkola, w której/ którym zatrudniony/a jest nauczyciel/ka,

d) w przypadku sieci dyrektorskiej pierwszeństwo przyznaje się dyrektorom/kom, którzy/e uczestniczyli/ły w nie więcej niż 2 szkoleniach w roku szkolnym 2011/2012, tj. rzadziej podejmującym formy doskonalenia zawodowego i dyrektorom z najmniejszym doświadczeniem zawodowym.

7. W przypadku, gdy liczba nauczycieli/ nauczycielek chętnych do udziału w Projekcie przekroczy liczbę miejsc, lista rankingowa zostanie podzielona na listę podstawową i rezerwową.

8. Do objęcia wsparciem w ramach projektu zostaną zakwalifikowani nauczyciele/ nauczycielki znajdujący się na liście podstawowej. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej nauczycieli/ nauczycielek takiej samej liczby punktów, decyzję o zakwalifikowaniu nauczycieli/-ek podejmie rada pedagogiczna placówki z dyrektorem i we współpracy z SORE.

9. Objęcie wsparciem w ramach projektu nauczyciela/ nauczycielki z listy rezerwowej możliwe jest w przypadku zakończenia udziału w projekcie przez innego Uczestnika lub gdy będzie to wynikało z uzasadnionych potrzeb szkoły/przedszkola. Zakwalifikowanie kandydata/ -ki z listy rezerwowej może nastąpić tylko w przypadku, gdy możliwy jest jego/ jej udział w min. 80% zajęć. Decyzję o zakwalifikowaniu kandydata podejmuje wówczas Komisja Rekrutacyjna/ rada pedagogiczna placówki z dyrektorem i we współpracy z SORE.

10. W przypadku mniejszego niż zakładane zainteresowania nauczycieli/ nauczycielek udziałem w projekcie, SORE przeprowadzą działania zaradcze (m.in. indywidualne rozmowy zachęcające nauczycieli/ nauczycielki, rozesłanie informacji do nauczycieli/nauczycielek) oraz dodatkową rekrutację.

11. Rekrutację nauczycieli do sieci współpracy i samokształcenia przeprowadzają SORE w porozumieniu z dyrektorem placówki oraz radą pedagogiczną spośród nauczycieli/ nauczycielek uczestniczących w realizacji RPW, uwzględniając kwalifikacje kandydatów/ kandydatek oraz ich spójność z tematyką sieci.

12. Kandydaci/ kandydatki do pracy w sieciach współpracy i samokształcenia wypełniają deklarację udziału w sieci współpracy i samokształcenia zgodnie z załącznikiem nr 5 do regulaminu.

§ 6.

ZASADY MONITORINGU PROJEKTU

1. Monitoring projektu i uczestników prowadzony będzie stale przez Koordynatora projektu.

2. Monitoring obejmować będzie weryfikację postępu, dotrzymanie harmonogramu, weryfikację grupy docelowej, weryfikację zgodności wydatków z budżetem, weryfikację realizowanego wsparcia, w tym liczby przeprowadzonych kursów i egzaminów, uczestników zajęć.

§ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2013 roku.

2. Niniejszy Regulamin wprowadza się do stosowania Zarządzeniem Starosty Sejneńskiego.

3. Kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Beneficjenta projektu w porozumieniu z przedstawicielem Instytucji Pośredniczącej.

4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.

5. Uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących realizacji projektu drogą elektroniczną.

6. Aktualna treść Regulaminu jest dostępna w Biurze Projektu, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sejnach www.powiat.sejny.pl oraz na tablicy ogłoszeń tut. Starostwa.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Deklaracja udziału szkoły/ przedszkola w projekcie

Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy z deklaracją udziału

Załącznik nr 3 – Zaświadczenie o zatrudnieniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnika/-czki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 5 – Lista osób zgłoszonych do sieci współpracy i samokształcenia

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie

 

 

Starostwo Powiatowe w Sejnach
Cyfrowy Urząd
pomoc prawna
GIS Podlasie
Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie
Platforma Edukacyjna
Poradniki z zakresu bezpieczeństwa
Poradniki - upały
Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x